Územni plán města Mělník / Mělník / 2013 / soutěž

spolupráce / Dita Mrázková, Milan Vlček

 

Cílem návrhu je podpoření tvorby kompaktní městské struktury a propojování míst. Návrh územ­ního plánu reaguje na stávající problémy města a naznačuje ideální rozvoj města do budoucna. Územní plán určí zastavitelné území – hranici města. Směr navrhujeme intenzivní – dovnitř. Území bude rozděleno na lokality – charakterově odlišná území, v rámci nichž bude blíže specifiko­vána funkční náplň, s ohledem na charakter lokality a zájmy celého města. Jednotlivé lokality jsou části celku, který, aby mohl být jako celek vnímán, spolu musí komunikovat a musí být vzájemně propojeny. Návrh klade důraz na návaznost a propojení lokalit, a dotvoření městské struktur.

Stávající zástavba města Mělník je liniového charak­teru a je ohraničena na západě tokem Labe a na východě zeleným pásem vinic, polí a lesů. Tyto lim­ity rozvoje města návrh respektuje a zaměřuje se na intenzivní rozvoj. V rámci stávajícího intravilánu je určeno dostatečné množství rozvojových ploch. Extenzivní rozvoj – směrem do krajiny – návrh potlačuje. Návrh územního plánu by se měl zaměřit na propojování a lepší návaznost městských lokalit a na posílení mětské struktury.